ul. Wierzbowa 16, 42-400 Zawiercie

Biuro czynne Pn-Pt: 8:00 - 16:00

Strona główna > Aktualności

Aktualności

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGION CENTRALNO-WSCHODNI

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu). Cel zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu (trwałość projektu).
W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.
Zakres wsparcia oferowanego przez ARK Agencja Pracy:
Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych:

Wsparcie animacyjne.
Wsparcie doradcze:
doradztwo ogólne (nielimitowane),
doradztwo biznesowe (nielimitowane),
doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, prawne, marketingowe, osobowe, finansowe) – do 17 godzin na instytucje.
Wsparcie szkoleniowe – katalog tematów jest otwarty. Jednodniowe szkolenia będą organizowane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem ze strony PES i PS.
Wizyta studyjna – wizyta organizowana w działającym na rynku Przedsiębiorstwie Społecznym – jako wzorcowy przykład występuje Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA.
Wsparcie na tworzenie miejsc pracy + podstawowe wsparcie pomostowe – trwałość wynosi 18 miesięcy. W okresie od 1 do 13 miesiąca muszą być zachowane minimalne wymagania dotyczące zaangażowania etatowego zatrudnianych osób. W okresie od 14 miesiąca do 18 miesiąca istnieje możliwość zmniejszenia zaangażowania do ¼ etatu.
Wsparcie na tworzenie miejsc pracy + podstawowe wsparcie pomostowe + przedłużone wsparcie pomostowe – trwałość wynosi 19 miesięcy. W okresie od 1 do 13 miesiąca muszą być zachowane minimalne wymagania dotyczące zaangażowania etatowego zatrudnianych osób. W okresie od 14 miesiąca do 19 miesiąca istnieje możliwość zmniejszenia zaangażowania do ¼ etatu.
Grupa docelowa:
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i ich pracownicy;
Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych;
Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy.
Definicja Przedsiębiorstwa Społecznego (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym prowadzącym:
działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub
działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), lub
działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), której celem jest:
integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
(1) zatrudnienie co najmniej 50%:
– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
– osób bezrobotnych lub
– absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
– osób ubogich pracujących, lub
– osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.)
lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo,
jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim,
wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit.a).
Wartość projektu: 23 292 434,00 zł.
Wartość dofinansowania UE: 19 798 568,90 zł.