ul. Wierzbowa 16, 42-400 Zawiercie

Biuro czynne Pn-Pt: 8:00 - 16:00

Strona główna > Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Agencję Pracy Tymczasowej ARK Jobs Sp. z o. o. z/s w Zawierciu przy ul. Wierzbowej 16, 42-400 Zawiercie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440002, posiadającej numer NIP: 649229-7611 oraz REGON: 242999861 (dalej: Spółka) – za pośrednictwem serwisu www.arkjobs.eu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu internetowego jest ARK Jobs Sp. z o. o. z/s w Zawierciu.
 2. Naczelną zasadą serwisu internetowego jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz innymi, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.
 3. Zasadą serwisu internetowego jest oznakowanie informacji o charakterze komercyjnym i oddzielenie ich od innych publikowanych treści.
 4. ARK Jobs Sp. z o. o. za pomocą serwisu internetowego przyjmuje zgłoszenia dokonywane przez osoby zainteresowane podjęciem współpracy ze Spółką w charakterze pracowników tymczasowych za pomocą zamieszczonego na stronie formularza.

§ 2 Prawa autorskie

 1. ARK Jobs jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością Spółki. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga pisemnej zgody Spółki.
 2. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym przysługują Spółce.
 3. Serwis internetowy podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
 4. Zawartość serwisu internetowego stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Spółki kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym ich fragmentów jest zabronione.
 5. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. W celu poprawnego działania wszystkich funkcjonalności serwisu internetowego niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu, wraz z przeglądarką internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies.
 2. W celu umożliwienia komunikacji pomiędzy kandydatem oraz usługodawcą – Ark Jobs Sp. z o. o. niezbędne jest także posiadanie aktywnego konta e-mail.
 3. Kandydatom zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Rejestracja i zobowiązania użytkowników

 1. Rejestracja kandydata dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. Rejestracja jest bezpłatna.
 3. ARK Jobs Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez ARK Jobs Sp. z o. o. w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Użytkownikom serwisu internetowego przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. ARK Jobs Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika niewłaściwego działania serwisu internetowego, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ARK Jobs Sp. z o. o. za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres biuro@arkjobs.eu.
 2. Każda reklamacja złożona przez użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko lub nazwa użytkownika,
  2. adres do korespondencji;
  3. adres e-mail;
  4. wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  5. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  6. określenie zakresu żądania przez użytkownika składającego reklamację.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy ARK Jobs Sp. z o. o.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

§6 Prywatność i poufność danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Spółka.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest świadczenie usług oferowanych w serwisie.
 3. Podstawą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych użytkownika są działania podejmowane przez Spółkę na żądanie użytkownika, zmierzające do zawarcia ewentualnej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Spółce obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
 5. Dane osobowe użytkownika Spółka przetwarzać będzie tylko przez okres, w którym będzie miała ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • przestanie ciążyć na Spółce obowiązek prawny, zobowiązujący Spółkę do przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkownika z przyczyn związanych z szczególną sytuacją użytkownika,
 1. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa.

§7 Uprawnienia spółki

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do:

  1. Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny,
  2. Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do serwisu internetowego użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. ARK Jobs Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Masz pytania?

Porozmawiaj
z ekspertem

ul. Wierzbowa 16,
42-400 Zawiercie

Biuro czynne Pn-Pt: 8:00 - 16:00