ul. Wierzbowa 16, 42-400 Zawiercie

Biuro czynne Pn-Pt: 8:00 - 16:00

Strona główna > Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Agencję Pracy Tymczasowej ARK Jobs Sp. z o. o. z/s w Zawierciu przy ul. Wierzbowej 16, 42-400 Zawiercie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440002, posiadającej numer NIP: 649229-7611 oraz REGON: 242999861 (dalej: Spółka) – za pośrednictwem serwisu www.arkjobs.eu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu internetowego jest ARK Jobs Sp. z o. o. z/s w Zawierciu.
 2. Naczelną zasadą serwisu internetowego jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz innymi, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.
 3. Zasadą serwisu internetowego jest oznakowanie informacji o charakterze komercyjnym i oddzielenie ich od innych publikowanych treści.
 4. ARK Jobs Sp. z o. o. za pomocą serwisu internetowego przyjmuje zgłoszenia dokonywane przez osoby zainteresowane podjęciem współpracy ze Spółką w charakterze pracowników tymczasowych za pomocą zamieszczonego na stronie formularza.

§ 2 Prawa autorskie

 1. ARK Jobs jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością Spółki. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga pisemnej zgody Spółki.
 2. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym przysługują Spółce.
 3. Serwis internetowy podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
 4. Zawartość serwisu internetowego stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Spółki kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym ich fragmentów jest zabronione.
 5. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. W celu poprawnego działania wszystkich funkcjonalności serwisu internetowego niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu, wraz z przeglądarką internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies.
 2. W celu umożliwienia komunikacji pomiędzy kandydatem oraz usługodawcą – Ark Jobs Sp. z o. o. niezbędne jest także posiadanie aktywnego konta e-mail.
 3. Kandydatom zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Rejestracja i zobowiązania użytkowników

 1. Rejestracja kandydata dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. Rejestracja jest bezpłatna.
 3. ARK Jobs Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez ARK Jobs Sp. z o. o. w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Użytkownikom serwisu internetowego przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. ARK Jobs Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika niewłaściwego działania serwisu internetowego, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ARK Jobs Sp. z o. o. za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres biuro@arkjobs.eu.
 2. Każda reklamacja złożona przez użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko lub nazwa użytkownika,
  2. adres do korespondencji;
  3. adres e-mail;
  4. wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  5. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  6. określenie zakresu żądania przez użytkownika składającego reklamację.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy ARK Jobs Sp. z o. o.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

§6 Prywatność i poufność danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Spółka.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest świadczenie usług oferowanych w serwisie.
 3. Podstawą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych użytkownika są działania podejmowane przez Spółkę na żądanie użytkownika, zmierzające do zawarcia ewentualnej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Spółce obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
 5. Dane osobowe użytkownika Spółka przetwarzać będzie tylko przez okres, w którym będzie miała ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 • przestanie ciążyć na Spółce obowiązek prawny, zobowiązujący Spółkę do przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkownika z przyczyn związanych z szczególną sytuacją użytkownika,
 1. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa.

§7 Uprawnienia spółki

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do:

  1. Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny,
  2. Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do serwisu internetowego użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. ARK Jobs Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.